ഏറ്റവും പുതിയ

 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Puss in Boots: The Last Wish

  Puss in Boots: The Last Wish

  8.6 2022 HD

  Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Antonio Banderas

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  M3GAN

  M3GAN

  7.5 2022 HD

  A brilliant toy company roboticist uses artificial intelligence to develop M3GAN, a life-like doll programmed to emotionally bond with her newly...

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Allison Williams

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വക്കാണ്ടാ ഫോറെവേർ

  ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വക്കാണ്ടാ ഫോറെവേർ

  7.5 2022 HD

  Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye and the Dora Milaje fight to protect their nation from intervening world powers in the wake of King...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Letitia Wright

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Avatar: The Way of Water

  Avatar: The Way of Water

  7.7 2022 HD

  Set more than a decade after the events of the first film, learn the story of the Sully family (Jake, Neytiri, and their kids), the trouble that...

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Sam Worthington

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Devotion

  Devotion

  7.6 2022 HD

  The harrowing true story of two elite US Navy fighter pilots during the Korean War. Their heroic sacrifices would ultimately make them the Navy's...

  തരം: War

  അഭിനേതാക്കൾ: Jonathan Majors

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Enforcer

  The Enforcer

  7.3 2022 HD

  A noir thriller set in Miami, the film follows an enforcer who discovers his femme fatale boss has branched out into cyber sex trafficking, putting a...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Antonio Banderas

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Prey for the Devil

  Prey for the Devil

  7.3 2022 HD

  In response to a global rise in demonic possessions, the Catholic Church reopens exorcism schools to train priests in the Rite of Exorcism. On this...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Jacqueline Byers

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Glass Onion: A Knives Out Mystery

  Glass Onion: A Knives Out Mystery

  7.1 2022 HD

  World-famous detective Benoit Blanc heads to Greece to peel back the layers of a mystery surrounding a tech billionaire and his eclectic crew of...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Daniel Craig

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Shotgun Wedding

  Shotgun Wedding

  6.3 2022 HD

  Darcy and Tom gather their families for the ultimate destination wedding but when the entire party is taken hostage, “’Til Death Do Us...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Jennifer Lopez

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Transfusion

  Transfusion

  6.8 2023 HD

  Ryan Logan, a former Special Forces operative, is battling to cope with life after the loss of his wife. He is thrusted into the criminal underworld...

  തരം: Crime

  അഭിനേതാക്കൾ: Sam Worthington

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Winnie the Pooh: Blood and Honey

  Winnie the Pooh: Blood and Honey

  6.6 2023 HD

  Christopher Robin is headed off to college and he has abandoned his old friends, Pooh and Piglet, which then leads to the duo embracing their inner...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Craig David Dowsett

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Savage Salvation

  Savage Salvation

  6.6 2022 HD

  Newly engaged Shelby John and Ruby Red want a fresh start after their struggles with addiction, but when Shelby discovers his beloved Ruby dead on...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Jack Huston

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Terrifier 2

  Terrifier 2

  7 2022 HD

  After being resurrected by a sinister entity, Art the Clown returns to Miles County where he must hunt down and destroy a teenage girl and her...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Lauren LaVera

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Babylon

  Babylon

  7.7 2022 HD

  A tale of outsized ambition and outrageous excess, tracing the rise and fall of multiple characters in an era of unbridled decadence and depravity...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Brad Pitt

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Woman King

  The Woman King

  7.9 2022 HD

  The story of the Agojie, the all-female unit of warriors who protected the African Kingdom of Dahomey in the 1800s with skills and a fierceness...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Viola Davis

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Mal de ojo

  Mal de ojo

  6.9 2022 HD

  Nala, a thirteen-year-old girl from the city, travels with her family to her grandmother's home in the countryside, to try to find a cure for her...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Ofelia Medina

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Detective Knight: Rogue

  Detective Knight: Rogue

  6.9 2022 HD

  As Los Angeles prepares for Halloween, mask-wearing armed robbers critically wound detective James Knight’s partner in a shootout following a...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Bruce Willis

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Fall

  Fall

  7.3 2022 HD

  For best friends Becky and Hunter, life is all about conquering fears and pushing limits. But after they climb 2,000 feet to the top of a remote,...

  തരം: Thriller

  അഭിനേതാക്കൾ: Grace Caroline Currey

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

  Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

  7.1 2022 HD

  Shanghai, 1934. In an insect world parallel to that of humans, veteran Inspector Sun, a lone spider, leads his last mission against his archenemy the...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Fernando Cabrera

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Detective Knight: Independence

  Detective Knight: Independence

  6.3 2023 HD

  Detective James Knight 's last-minute assignment to the Independence Day shift turns into a race to stop an unbalanced ambulance EMT from imperiling...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Bruce Willis

  img
എല്ലാം കാണുക
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Shotgun Wedding

  Shotgun Wedding

  6.3 2022 HD

  Darcy and Tom gather their families for the ultimate destination wedding but when the entire party is taken hostage, “’Til Death Do Us...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Jennifer Lopez

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Winnie the Pooh: Blood and Honey

  Winnie the Pooh: Blood and Honey

  6.6 2023 HD

  Christopher Robin is headed off to college and he has abandoned his old friends, Pooh and Piglet, which then leads to the duo embracing their inner...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Craig David Dowsett

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Babylon

  Babylon

  7.7 2022 HD

  A tale of outsized ambition and outrageous excess, tracing the rise and fall of multiple characters in an era of unbridled decadence and depravity...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Brad Pitt

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Detective Knight: Rogue

  Detective Knight: Rogue

  6.9 2022 HD

  As Los Angeles prepares for Halloween, mask-wearing armed robbers critically wound detective James Knight’s partner in a shootout following a...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Bruce Willis

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

  Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

  7.1 2022 HD

  Shanghai, 1934. In an insect world parallel to that of humans, veteran Inspector Sun, a lone spider, leads his last mission against his archenemy the...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Fernando Cabrera

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Knock at the Cabin

  Knock at the Cabin

  6.7 2023 HD

  While vacationing at a remote cabin, a young girl and her two fathers are taken hostage by four armed strangers who demand that the family make an...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Jonathan Groff

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Whale

  The Whale

  7.6 2022 HD

  A reclusive English teacher suffering from severe obesity attempts to reconnect with his estranged teenage daughter for one last chance at redemption.

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Brendan Fraser

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  流浪地球2

  流浪地球2

  7.9 2023 HD

  Humans built huge engines on the surface of the earth to find a new home. But the road to the universe is perilous. In order to save earth, young...

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Andy Lau

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  One Way

  One Way

  6.7 2022 HD

  On the run with a bag full of cash after a robbing his former crime boss—and a potentially fatal wound—Freddy slips onto a bus headed...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Machine Gun Kelly

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  La novia de América

  La novia de América

  0 2023 HD

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Miren Ibarguren

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  A Man Called Otto

  A Man Called Otto

  7.3 2022 HD

  Otto is a grump who's given up on life following the loss of his wife and wants to end it all. When a young family moves in nearby, he meets his...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Tom Hanks

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Ant-Man and the Wasp: Quantumania

  Ant-Man and the Wasp: Quantumania

  0 2023 HD

  Super-Hero partners Scott Lang and Hope van Dyne, along with with Hope's parents Janet van Dyne and Hank Pym, and Scott's daughter Cassie Lang, find...

  തരം: Adventure

  അഭിനേതാക്കൾ: Paul Rudd

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Banshees of Inisherin

  The Banshees of Inisherin

  7.5 2022 HD

  Two lifelong friends find themselves at an impasse when one abruptly ends their relationship, with alarming consequences for both of them.

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Colin Farrell

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Plane

  Plane

  6.5 2023 HD

  After a heroic job of successfully landing his storm-damaged aircraft in a war zone, a fearless pilot finds himself between the agendas of multiple...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Gerard Butler

  img
 • 1997
  imgസിനിമകൾ

  Titanic

  Titanic

  7.9 1997 HD

  101-year-old Rose DeWitt Bukater tells the story of her life aboard the Titanic, 84 years later. A young Rose boards the ship with her mother and...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Kate Winslet

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  늑대사냥

  늑대사냥

  6.6 2022 HD

  While under heavily armed guard, the dangerous convicts aboard a cargo ship unite in a coordinated escape attempt that soon escalates into a bloody,...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Seo In-guk

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Fabelmans

  The Fabelmans

  8 2022 HD

  Growing up in post-World War II era Arizona, young Sammy Fabelman aspires to become a filmmaker as he reaches adolescence, but soon discovers a...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Gabriel LaBelle

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Bones and All

  Bones and All

  7.5 2022 HD

  Abandoned by her father, a young woman embarks on a thousand-mile odyssey through the backroads of America where she meets a disenfranchised drifter....

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Taylor Russell

  img
 • 2021
  imgസിനിമകൾ

  劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア

  劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア

  8.2 2021 HD

  One month after Kayaba Akihiko's game of death began, the death toll continues to rise, two thousand players having already lost their lives to the...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Yoshitsugu Matsuoka

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Triangle of Sadness

  Triangle of Sadness

  7.4 2022 HD

  A celebrity model couple are invited on a luxury cruise for the uber-rich, helmed by an unhinged captain. What first appeared Instagrammable ends...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Harris Dickinson

  img
എല്ലാം കാണുക
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Puss in Boots: The Last Wish

  Puss in Boots: The Last Wish

  8.6 2022 HD

  Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Antonio Banderas

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  M3GAN

  M3GAN

  7.5 2022 HD

  A brilliant toy company roboticist uses artificial intelligence to develop M3GAN, a life-like doll programmed to emotionally bond with her newly...

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Allison Williams

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വക്കാണ്ടാ ഫോറെവേർ

  ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വക്കാണ്ടാ ഫോറെവേർ

  7.5 2022 HD

  Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye and the Dora Milaje fight to protect their nation from intervening world powers in the wake of King...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Letitia Wright

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  정이

  정이

  6.3 2023 HD

  On an uninhabitable 22nd-century Earth, the outcome of a civil war hinges on cloning the brain of an elite soldier to create a robot mercenary.

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Kang Soo-youn

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Teen Wolf: The Movie

  Teen Wolf: The Movie

  8.4 2023 HD

  The wolves are howling once again, as a terrifying ancient evil emerges in Beacon Hills. Scott McCall, no longer a teenager yet still an Alpha, must...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Tyler Posey

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Avatar: The Way of Water

  Avatar: The Way of Water

  7.7 2022 HD

  Set more than a decade after the events of the first film, learn the story of the Sully family (Jake, Neytiri, and their kids), the trouble that...

  തരം: Science Fiction

  അഭിനേതാക്കൾ: Sam Worthington

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Devotion

  Devotion

  7.6 2022 HD

  The harrowing true story of two elite US Navy fighter pilots during the Korean War. Their heroic sacrifices would ultimately make them the Navy's...

  തരം: War

  അഭിനേതാക്കൾ: Jonathan Majors

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  The Enforcer

  The Enforcer

  7.3 2022 HD

  A noir thriller set in Miami, the film follows an enforcer who discovers his femme fatale boss has branched out into cyber sex trafficking, putting a...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Antonio Banderas

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Black Adam

  Black Adam

  7.2 2022 HD

  Nearly 5,000 years after he was bestowed with the almighty powers of the Egyptian gods—and imprisoned just as quickly—Black Adam is freed...

  തരം: Fantasy

  അഭിനേതാക്കൾ: Dwayne Johnson

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Violent Night

  Violent Night

  7.7 2022 HD

  When a team of mercenaries breaks into a wealthy family compound on Christmas Eve, taking everyone inside hostage, the team isn’t prepared for...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: David Harbour

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Troll

  Troll

  6.7 2022 HD

  Deep inside the mountain of Dovre, something gigantic awakens after being trapped for a thousand years. Destroying everything in its path, the...

  തരം: Fantasy

  അഭിനേതാക്കൾ: Ine Marie Wilmann

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Wolf Hound

  Wolf Hound

  6.8 2022 HD

  Inspired by the real-life German special operations unit KG 200 that shot down, repaired, and flew Allied aircraft as Trojan horses, "Wolf Hound"...

  തരം: War

  അഭിനേതാക്കൾ: James Maslow

  img
 • 2009
  imgസിനിമകൾ

  അവതാർ

  അവതാർ

  7.6 2009 HD

  അവസാനിയ്ക്കാത്ത...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Sam Worthington

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Prey for the Devil

  Prey for the Devil

  7.3 2022 HD

  In response to a global rise in demonic possessions, the Catholic Church reopens exorcism schools to train priests in the Rite of Exorcism. On this...

  തരം: Horror

  അഭിനേതാക്കൾ: Jacqueline Byers

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Encanto at the Hollywood Bowl

  Encanto at the Hollywood Bowl

  7.5 2022 HD

  A taped performance of the Encanto Live-to-Film Concert Experience at the Hollywood Bowl. The original cast puts on a miracle of a concert as they...

  തരം: Music

  അഭിനേതാക്കൾ: Lin-Manuel Miranda

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Shotgun Wedding

  Shotgun Wedding

  6.3 2022 HD

  Darcy and Tom gather their families for the ultimate destination wedding but when the entire party is taken hostage, “’Til Death Do Us...

  തരം: Action

  അഭിനേതാക്കൾ: Jennifer Lopez

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Klienten

  Klienten

  7.9 2022 HD

  Renowned psychologist Susanne (Signe Egholm Olsen) is caught in a living nightmare when her new client (Anton Hjejle) turns out to be a wanted serial...

  തരം: Thriller

  അഭിനേതാക്കൾ: Signe Egholm Olsen

  img
 • 2005
  imgസിനിമകൾ

  The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

  The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

  7.1 2005 HD

  Siblings Lucy, Edmund, Susan and Peter step through a magical wardrobe and find the land of Narnia. There, they discover a charming, once peaceful...

  തരം: Adventure

  അഭിനേതാക്കൾ: Georgie Henley

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Roald Dahl's Matilda the Musical

  Roald Dahl's Matilda the Musical

  6.9 2022 HD

  An extraordinary young girl discovers her superpower and summons the remarkable courage, against all odds, to help others change their stories,...

  തരം: Family

  അഭിനേതാക്കൾ: Alisha Weir

  img
 • 2023
  imgസിനിമകൾ

  Transfusion

  Transfusion

  6.8 2023 HD

  Ryan Logan, a former Special Forces operative, is battling to cope with life after the loss of his wife. He is thrusted into the criminal underworld...

  തരം: Crime

  അഭിനേതാക്കൾ: Sam Worthington

  img
എല്ലാം കാണുക
 • 1972
  imgസിനിമകൾ

  ദ ഗോഡ്‌ഫാദർ

  ദ ഗോഡ്‌ഫാദർ

  8.7 1972 HD

  ഒരു സാങ്കൽപ്പിക...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Marlon Brando

  img
 • 1994
  imgസിനിമകൾ

  ദി ഷോഷാങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ

  ദി ഷോഷാങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ

  8.7 1994 HD

  1947 ൽ നിരപരാധിയായ ആന്ഡി...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Tim Robbins

  img
 • 1974
  imgസിനിമകൾ

  The Godfather Part II

  The Godfather Part II

  8.6 1974 HD

  In the continuing saga of the Corleone crime family, a young Vito Corleone grows up in Sicily and in 1910s New York. In the 1950s, Michael Corleone...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Al Pacino

  img
 • 1993
  imgസിനിമകൾ

  Schindler's List

  Schindler's List

  8.6 1993 HD

  The true story of how businessman Oskar Schindler saved over a thousand Jewish lives from the Nazis while they worked as slaves in his factory during...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Liam Neeson

  img
 • 1995
  imgസിനിമകൾ

  ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗെ

  ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗെ

  8.6 1995 HD

  വിദേശത്തു കുടുംബത്തോടെ...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Shah Rukh Khan

  img
 • 2022
  imgസിനിമകൾ

  Puss in Boots: The Last Wish

  Puss in Boots: The Last Wish

  8.6 2022 HD

  Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Antonio Banderas

  img
 • 2002
  imgസിനിമകൾ

  千と千尋の神隠し

  千と千尋の神隠し

  8.5 2002 HD

  A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon...

  തരം: Animation

  അഭിനേതാക്കൾ: Rumi Hiiragi

  img
 • 1957
  imgസിനിമകൾ

  12 Angry Men

  12 Angry Men

  8.5 1957 HD

  The defense and the prosecution have rested and the jury is filing into the jury room to decide if a young Spanish-American is guilty or innocent of...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Martin Balsam

  img
 • 2016
  imgസിനിമകൾ

  君の名は。

  君の名は。

  8.5 2016 HD

  High schoolers Mitsuha and Taki are complete strangers living separate lives. But one night, they suddenly switch places. Mitsuha wakes up in...

  തരം: Romance

  അഭിനേതാക്കൾ: Ryunosuke Kamiki

  img
 • 2019
  imgസിനിമകൾ

  기생충

  기생충

  8.5 2019 HD

  All unemployed, Ki-taek's family takes peculiar interest in the wealthy and glamorous Parks for their livelihood until they get entangled in an...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Song Kang-ho

  img
 • 1999
  imgസിനിമകൾ

  The Green Mile

  The Green Mile

  8.5 1999 HD

  A supernatural tale set on death row in a Southern prison, where gentle giant John Coffey possesses the mysterious power to heal people's ailments....

  തരം: Fantasy

  അഭിനേതാക്കൾ: Tom Hanks

  img
 • 2008
  imgസിനിമകൾ

  ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റ്

  ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റ്

  8.5 2008 HD

  Batman raises the stakes in his war on crime. With the help of Lt. Jim Gordon and District Attorney Harvey Dent, Batman sets out to dismantle the...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Christian Bale

  img
 • 1994
  imgസിനിമകൾ

  പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ

  പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ

  8.5 1994 HD

  A burger-loving hit man, his philosophical partner, a drug-addled gangster's moll and a washed-up boxer converge in this sprawling, comedic crime...

  തരം: Thriller

  അഭിനേതാക്കൾ: John Travolta

  img
 • 1966
  imgസിനിമകൾ

  Il buono, il brutto, il cattivo

  Il buono, il brutto, il cattivo

  8.5 1966 HD

  While the Civil War rages on between the Union and the Confederacy, three men – a quiet loner, a ruthless hitman, and a Mexican bandit –...

  തരം: Western

  അഭിനേതാക്കൾ: Clint Eastwood

  img
 • 1994
  imgസിനിമകൾ

  Forrest Gump

  Forrest Gump

  8.5 1994 HD

  A man with a low IQ has accomplished great things in his life and been present during significant historic events—in each case, far exceeding...

  തരം: Comedy

  അഭിനേതാക്കൾ: Tom Hanks

  img
 • 2016
  imgസിനിമകൾ

  同級生

  同級生

  8.5 2016 HD

  Rihito Sajo, an honor student with a perfect score on the entrance exam and Hikaru Kusakabe, in a band and popular among girls, would have never...

  തരം: Romance

  അഭിനേതാക്കൾ: Kenji Nojima

  img
 • 2020
  imgസിനിമകൾ

  Gabriel's Inferno

  Gabriel's Inferno

  8.5 2020 HD

  An intriguing and sinful exploration of seduction, forbidden love, and redemption, Gabriel's Inferno is a captivating and wildly passionate tale of...

  തരം: Romance

  അഭിനേതാക്കൾ: Melanie Zanetti

  img
 • 2003
  imgസിനിമകൾ

  The Lord of the Rings: The Return of the King

  The Lord of the Rings: The Return of the King

  8.5 2003 HD

  Aragorn is revealed as the heir to the ancient kings as he, Gandalf and the other members of the broken fellowship struggle to save Gondor from...

  തരം: Adventure

  അഭിനേതാക്കൾ: Elijah Wood

  img
 • 1990
  imgസിനിമകൾ

  GoodFellas

  GoodFellas

  8.5 1990 HD

  The true story of Henry Hill, a half-Irish, half-Sicilian Brooklyn kid who is adopted by neighbourhood gangsters at an early age and climbs the ranks...

  തരം: Drama

  അഭിനേതാക്കൾ: Ray Liotta

  img
 • 2020
  imgസിനിമകൾ

  Gabriel's Inferno: Part II

  Gabriel's Inferno: Part II

  8.5 2020 HD

  Professor Gabriel Emerson finally learns the truth about Julia Mitchell's identity, but his realization comes a moment too late. Julia is done...

  തരം: Romance

  അഭിനേതാക്കൾ: Melanie Zanetti

  img
എല്ലാം കാണുക

വരുമാനം